O konferencji

Serdecznie zapraszamy na II konferencję „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS
„Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”

TERMIN:    24 marca 2018
MIEJSCE:    Warszawa, ul. Miecznikowa 1, Wydział Biologii UW
CENA:        180 zł

Naszym celem jest przedstawienie Państwu najnowszych wyników badań dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu, polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi, wykorzystania nowych technologii w diagnozie wczesnego rozwoju i ich praktycznych zastosowań oraz medycznych aspektów diagnozowania autyzmu. Ponadto przewidziany jest warsztat dotyczący rozpoznawania nieprawidłowości w zachowaniach społeczno–komunikacyjnych małego dziecka. Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja panelowa oraz sesja plakatowa.

Konferencja jest skierowana do osób pracujących z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania oraz wszelkimi formami wspomagania rozwoju m.in.: przedstawicieli środowiska medycznego, psychologów, nauczycieli, opiekunów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów oraz studentów tych kierunków.

Przed zarejestrowaniem się, prosimy zapoznać się z Regulaminem konferencji.

Program

8:00 – 9:20

REJESTRACJA

9:20 – 9:30

OTWARCIE KONFERENCJI
Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS Michał Wroniszewski

9:30 – 10:30

WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) stanowią obecnie jeden z najczęstszych problemów rozwojowych występujących u dzieci. Ich konceptualizacja wciąż stanowi wyzwanie, co wiąże się między innymi z brakiem rozpoznania przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża nietypowego zachowania osób z ASD. Przekłada się to na problemy diagnostyczne i opóźnienia w identyfikowaniu zaburzeń. Ponieważ zebrano wiele dowodów wskazujących na to, że wczesne wspieranie rozwoju dziecka pozwala osiągnąć istotne zmiany w jego funkcjonowaniu, a w konsekwencji znacznie wyższy poziom adaptacji, szczególnie ważne wydaje się jak najwcześniejsze, trafne rozpoznawanie zaburzeń.

W wystąpieniu omówione zostaną prediagnostyczne oznaki ASD występujące już w pierwszym i drugim roku życia oraz motoryczne, poznawcze i temperamentalne predyktory zaburzeń. Uwypuklone zostanie znaczenie używania w procesie diagnostycznym wystandaryzowanych narzędzi oraz procedur potwierdzonych naukowo. Na tym tle scharakteryzowana zostanie aktualna sytuacja w zakresie rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu i działania podejmowane w celu jej zmiany. Poruszone zostaną również kwestie trudności w rozpoznawaniu ASD u dziewcząt.

10:30 – 10:50

PRZERWA KAWOWA

10:50 – 12:30

NARZĘDZIA DO WCZESNEGO IDENTYFIKOWANIA DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI

10.50 – 11.10   dr Zuzanna Domasiewicz (Fundacja SYNAPSIS)

Wczesne rozpoznanie trudności i jak najszybsze rozpoczęcie interwencji terapeutycznej ma w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) ogromne znaczenie. U niemowląt ich objawy są zazwyczaj trudne do wykrycia, ale znane są sygnały behawioralne pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu już od drugiego roku życia. Na tej podstawie podejmowane są próby opracowania narzędzi przesiewowych o dobrej czułości i zadowalającej specyficzności, które mogą być wykorzystywane do badań w całej populacji małych dzieci bądź w grupach podwyższonego ryzyka. Należą do nich Q-CHAT (Quantitative CHecklist for Autism in Toddlers) przeznaczony dla wieku 18-24 miesiące oraz M-CHAT-R (The Modified Checklist for Autism in Toddlers) dla wieku 16-30 miesięcy. Oba narzędzia są przetłumaczonymi na wiele języków, darmowymi i łatwo dostępnymi w internecie, kwestionariuszami skierowanymi do rodziców i opiekunów, które pozwalają ocenić ryzyko występowania u dzieci objawów ASD. W przypadku M-CHAT-R uzyskanie wyniku wskazującego na średnie ryzyko ASD stanowi zalecenie do przeprowadzenia dodatkowej procedury weryfikacyjnej M-CHAT-R/F (Follow-Up).

W przypadku stosowania narzędzia powstałego zagranicą, wskazane jest przeprowadzenie badań mających na celu ocenę właściwości psychometrycznych w danym kraju. Podczas wykładu przedstawione zostaną wyniki projektu badawczego dotyczącego właściwości polskich wersji językowych Q-CHAT i M-CHAT-R oraz ich przydatności do wykrywania wczesnych objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci. Projekt prowadzony jest w ramach współpracy Programu „Badabada” Fundacji SYNAPSIS z Katedrą Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Psychologii UW pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli. Udział wzięło w nim ponad 30 placówek z terenu całej Polski, badania przeprowadzono w grupie ponad 800 dzieci.

11.10 – 11.30   dr Joanna Kwasiborska-Dudek (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Centrum Adesse)

W trakcie wystąpienia przedstawiona zostanie analiza rezultatów badań pilotażowych prowadzonych z użyciem narzędzi SACS-R w warszawskich żłobkach.

SACS-R (The Social Attention and Communication Study-Revised) to narzędzia przesiewowe I stopnia do wykrywania symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci od 8. miesiąca życia. Narzędzia zostały opracowane na Uniwersytecie La Trobe w Melbourne (Australia) przez dr Josephine Barbaro i prof. Cheryl Dissanayake a zaadaptowane do warunków polskich przez Centrum Adesse w Warszawie. Są składową modelu badań przesiewowych stosowanego w ramach „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS.

Omawiane badania przesiewowe prowadziły osoby przeszkolone w lipcu 2014 roku przez dr Josephine Barbaro w ramach szkolenia zorganizowanego przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, finansowanego przez Fundację PZU.

11.30 – 11.50   dr n. med. Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski)

W czasie wystąpienia zaprezentowany zostanie Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) oraz omówiona zostanie jego przydatność w procesie diagnozy klinicznej.

ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowany wystandaryzowany protokół obserwacji osoby skierowanej do diagnozy pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). ADOS-2 składa się z pięciu modułów przeznaczonych do badania osób w różnym wieku i na rożnym poziomie rozwoju językowego począwszy od dzieci w wieku 12 miesięcy aż po dorosłość. Narzędzie uwzględnia zmiany zachodzące z wiekiem i rozwojem uczestnika badania.

Diagnoza przeprowadzana jest poprzez operacjonalizację konkretnych nieprawidłowości zamiast opierania się na ogólnych wrażeniach. ADOS-2 umożliwia badaczom i klinicystom obserwację i ocenę zachowań charakterystycznych dla ASD w wystandaryzowany, szczegółowo zdefiniowany sposób. Wystandaryzowane badanie i wyniki odnoszone do norm opracowanych dla populacji polskiej pozwalają na interpretację wyniku uczestnika na tle rezultatów innych osób z diagnozą ASD, w zbliżonym wieku i na podobnym poziomie funkcjonowania językowego.

Narzędzie ADOS-2 jest powszechnie stosowane w krajach zachodnich, zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i na potrzeby badań naukowych. Wersja polska charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi umożliwiającymi wykorzystanie narzędzia w indywidualnej diagnostyce klinicznej.

11.50 – 12.10   dr Alicja Niedźwiecka (Uniwersytet Warszawski)

U osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) często stwierdza się nietypowe przetwarzanie bodźców zmysłowych. Związane z nim objawy mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby. Prezentowane badanie miało na celu porównanie nasilenia objawów w zakresie przetwarzania zmysłowego w czterech grupach małych dzieci: z diagnozą ASD, mających starsze rodzeństwo z taką diagnozą (rodzeństwo z ryzykiem), z innymi zaburzeniami rozwoju i dzieci typowo rozwijających się.

W badaniu wykorzystano Profil Sensoryczny Niemowlęcia i Małego Dziecka (Infant/Toddler Sensory Profile, ITSP, Dunn, 2002). Kwestionariusz wypełnili opiekunowie 562 dzieci w wieku 8-36 miesięcy. Okazało się, że dzieci z ASD były bardziej nad- i niedowrażliwe, poszukiwały stymulacji w mniejszym stopniu, a częściej jej unikały niż dzieci z grupy kontrolnej. Dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju również były bardziej nad- i niedowrażliwe niż dzieci rozwijające się typowo, lecz miały mniejszą tendencję do unikania stymulacji niż dzieci z ASD. Rodzeństwo z ryzykiem nie różniło się od grupy kontrolnej pod względem wrażliwości zmysłowej i unikania stymulacji. Dzieci te miały jednak mniejszą tendencję do poszukiwania wrażeń zmysłowych. Ponadto stwierdzono, że u dzieci z grupy kontrolnej, ale nie u dzieci z ASD, poziom wrażliwości oraz tendencje do poszukiwania i unikania stymulacji zmieniały się z wiekiem.

Podsumowując, ocena przetwarzania zmysłowego za pomocą ITSP pozwoliła odróżnić dzieci z ASD od dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju i dzieci rozwijających się typowo. Narzędzie to może być zatem użyteczne w procesie diagnozy małych dzieci z podejrzeniem ASD.

12.10 – 12.30   dr Rafał Kawa (Uniwersytet Warszawski)

Inwentarz pierwszego roku (First Year Inventory, FYI) jest kwestionariuszem do badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD), przeznaczonym dla dzieci w wieku 12 miesięcy. Składa się z 64 pytań, które obejmują zachowania związane ze społecznym komunikowaniem się, przetwarzanie informacji sensorycznych oraz rytmiczność. W wersji angielskiej narzędzie to charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi, wysoką czułością i specyficznością. Celem niniejszego badania przesiewowego było między innymi określenie właściwości polskiej wersji tego kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 797 rodziców dzieci w wieku 11-13 miesięcy. Dzieci o wysokich wynikach uzyskanych za pomocą FYI zbadane zostały narzędziem ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition).

12:30 – 13:30

SESJA PLAKATOWA, LUNCH (zimny bufet)

mgr Joanna Grochowska (Fundacja SYNAPSIS)
lek. med. Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS)
mgr Agata Bujnik (Fundacja SYNAPSIS)
„Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu – założenia i osiągnięcia.

mgr Julia Borejsza (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski)
Porównanie wyników kwestionariusza Q-CHAT u dzieci z diagnozami zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych oraz u dzieci rozwijających się typowo w wieku od 12 do 42 miesięcy.

mgr Agata Misiak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski)
„Bateria BISCUIT – narzędzie wspierające diagnozę autyzmu”.

Iwona Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)
mgr Monika Słowińska (Uniwersytet Warszawski)
Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC) – narzędzie do oceny zmian w zakresie komunikacji społecznej.

mgr Ewa Pęczkowska (Fundacja SYNAPSIS)
mgr Sylwia Tołczyk (OSW dla Dzieci Niewidomych w Laskach, ZPPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego)
Polska wersja Profilu Psychoedukacyjnego-3 (PEP-3-PL). Projekt adaptacji i walidacji narzędzia.

AUTORZY PLAKATÓW:

mgr Julia Borejsza – absolwentka Wydziału Psychologii UW. Bierze udział w projekcie badawczym dotyczącym funkcjonowania społecznego niemowląt jako predyktora dla zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym realizowanym na Wydziale Psychologii UW. Ponadto pracuje jako psycholog w szkole dla dzieci z autyzmem.

mgr Agata Bujnik – patrz: zakładka Prelegenci

mgr Joanna Grochowska – psycholog, certyfikowany konsultant Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, wiceprezes Fundacji SYNAPSIS. Od 27 lat pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzi także psychoedukację i terapię ich rodzin. Specjalizuje się w diagnostyce najmłodszych dzieci oraz w diagnozie różnicowej.

mgr Agata Misiak – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Iwona Nowakowska – studentka IV roku psychologii UW, specjalizacje: Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Stażystka w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis. Ukończyła szkolenie z narzędzia M-CHAT-R/F w Fundacji SYNAPSIS, jest w trakcie zdobywania kompetencji w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Stowarzyszeniu „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”.

mgr Ewa Pęczkowska – absolwentka Wydziału Psychologii UW, członek zespołu w projekcie „Adaptacja i walidacja PEP-3”, od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracuje w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS jako diagnosta, terapeuta i trener. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu uzyskując m. in. certyfikat uprawniający do stosowania narzędzia ADOS-2.

prof. dr hab. Ewa Pisula – patrz: zakładka Prelegenci

mgr Monika Słowińska – doktorantka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła także podyplomowe studia ,,Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS. Pracuje jako terapeutka osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Brała udział w projektach naukowych dotyczących wczesnego wspierania rozwoju dzieci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rozwojowych.

mgr Sylwia Tołczyk – absolwentka wydziałów psychologii i pedagogiki UW. Jako psycholog, pedagog, tyflopedagog pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami  w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i słabowidzących. W szczególny sposób zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

lek. med. Michał Wroniszewski – patrz: zakładka Prelegenci

13:30 – 14:45

WARSZTAT „DZIECKO CI NIE POWIE…”
mgr Agata Bujnik (Fundacja SYNAPSIS)
Na co zwrócić uwagę w rozwoju społeczno-komunikacyjnym małego dziecka?

14:45 – 15:00

PRZERWA KAWOWA

15:00 – 16:00

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU – OBSZARY POSZUKIWAŃ

15.00 – 15.20   dr hab. Przemysław Tomalski (Uniwersytet Warszawski)

Podstawowe narzędzia aktualnie wykorzystywane w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) obejmują skale ratingowe, narzędzia do bezpośredniej oceny zachowania i ustrukturyzowane wywiady. Pojawienie się tzw. „złotego standardu” w rozpoznawaniu ASD, obejmującego wystandaryzowany wywiad ADI-R oraz protokół obserwacji ADOS-2 , znacząco podniosło jakość tego procesu, oferując wysoką czułość i specyficzność pomiaru w szerokim zakresie wieku badanych.

Nic nie wskazuje na to, aby nowe technologie mogły wkrótce zastąpić obowiązujący „złoty standard” w zakresie diagnozy ASD. Niemniej, już w tej chwili intensywnie rozwijane są metody oparte m.in. na badaniu uwagi wzrokowej (eye-tracking), czy pracy mózgu (EEG, fMRI, fNIRS), które pozwolą na dużo bardziej szczegółową diagnozę funkcjonalną oraz lepsze zrozumienie przyczyn trudności na poziomie mózgowym.

W trakcie referatu przedstawię perspektywy wykorzystania nowych technologii w badaniach nad rozwojem niemowląt i małych dzieci, a także nakreślę główne wyzwania, jakie stoją przed badaczami opracowującymi oparte na nich metody diagnostyczne.

15.20 –15.40   mgr Ewa Ramus (Neuro Device Group)

Z każdym rokiem przybywa badań naukowych, które wykazują, że technologie mierzące parametry psychofizjologiczne mogą pomóc we wczesnej diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Największym wyzwaniem projektu SENSEAS jest dostosowanie innowacyjnych rozwiązań do warunków nie tylko w laboratoryjnych, ale też dostosowanych do możliwości zwykłego gabinetu terapeutycznego. Wykorzystanie wideo-okulografii czyli nieinwazyjnego pomiaru ruchu gałek ocznych umożliwia nie tylko gromadzenie obiektywnych danych, ale także interakcję dziecka z atrakcyjnymi bodźcami wizualnymi dostosowanymi zarówno pod kątem diagnostycznym, terapeutycznym, jak i estetycznym.

Drugim ważnym elementem systemu jest monitorowanie zmiany zaangażowania emocjonalnego, dzięki specjalnie dostosowanemu przez firmę Neuro Device Group czujnikowi GSR (Galvanic Skin Response, znanym również jako EDA, Electrodermal Skin Activity). Informację o wzbudzonym zaangażowaniu mogą pomóc terapeucie w odczytaniu zainteresowania danym tematem, a także umożliwią wykrycie wzrostu negatywnego napięcia.

Projekt jest w trakcie intensywnego rozwoju treści oraz interfejsu, z którego będzie mógł skorzystać terapeuta. Dodając do zwykłej diagnozy element interakcji dziecka z systemem przez około 10-15 minut, użytkownik otrzyma dodatkowe dane liczbowe określające między innymi utrzymywanie uwagi wzrokowej w obszarze twarzy, oczu, które będzie mógł monitorować i porównywać między kolejnymi sesjami. SENSEAS ma stanowić dodatkowe narzędzie wykorzystujące najnowsze, nieinwazyjne technologie, które dostarczając danych liczbowych i statystycznych i tym samym ułatwią skomplikowany proces indywidualnej ewaluacji zarówno podczas etapu diagnozy jak i prowadzonej terapii.

15.40 – 16.00   lek. med. specjalista psychiatra Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS)

Obok wszystkich znanych korzyści wypływających z wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dotyczących wzrostu skuteczności terapii i rehabilitacji są również ewentualne korzyści o charakterze medycznym i zdrowotnym.

Z jednej strony przedstawię przykłady różnych problemów zdrowotnych, które często znacznie pogarszają stan ogólny dziecka i pośrednio na pogłębienie zaburzeń neurorozwojowych. Im wcześniej przeprowadzimy dokładną diagnostykę pediatryczną, tym krócej trwa negatywny wpływ danego problemu zdrowotnego. Typowym przykładem jest nietolerancja laktozy lub/i fruktozy, która powoduje nasilone dolegliwości bólowe od wieku niemowlęcego, a często długo nie jest rozpoznawana. Szereg innych zaburzeń, np. alergicznych, laryngologicznych, nietolerancji pokarmowych, infekcji bakteryjnych, grzybiczych, również może pogłębiać objawy ASD.

Drugim istotnym aspektem medycznym jest przeciwdziałanie przewlekłemu stresowi, którego skutki prawdopodobnie pogłębiają zaburzenia w poziomie neurotransmiterów i neurohormonów oddziałując negatywnie na przebieg ASD.

16:00 – 16:50

DYSKUSJA PANELOWA
Jak wcześnie? Szanse oraz ryzyko badań przesiewowych i wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Prowadzenie:  dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

16:50 – 17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prelegenci

Pedagog specjalny, od ponad 12 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzicami. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia. Aktualnie kieruje zespołem diagnostyczno-konsultacyjnym w „Badabada” Programie Wczesnego Wykrywania Autyzmu  Fundacji SYNAPSIS. Stale poszerza swoje doświadczenia i podnosi kompetencje zawodowe w ramach konferencji i szkoleń z zakresu autyzmu oraz wczesnej interwencji m.in. ESDM, PECS, TEACCH. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskich wersji narzędzi diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów dotyczące rozpoznawania u dzieci nieprawidłowości rozwojowych.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie realizowała w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w zespole Poradni Zaburzeń Komunikowania w Światowym Centrum Słuchu. Obecnie pracuje w zespole diagnostycznym Centrum Adesse. Współautorka wraz z Profesor Ewą Pisulą polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 i ADI-R oraz SSP-2 (Short Sensory Profile, Second Edition). Certyfikowany międzynarodowy szkoleniowiec z zastosowania narzędzia ADOS-2. Certyfikowana do badań naukowych narzędzia BOSCC, pierwszego narzędzia do monitorowania zmian w funkcjonowaniu dziecka z ASD w procesie interwencji.

Psycholog, pedagog, zawodowo związana z Fundacją SYNAPSIS. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. TEACCH, INSITE, ABA, ESDM, ADOS-2). Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum TROP, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców, profesjonalistów i studentów. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Autorka publikacji dotyczących przede wszystkim sytuacji rodziców dzieci z ASD.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania poznawczego oraz społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz poznawczych i behawioralnych metod wspieranie ich rozwoju. Jest autorem publikacji na temat aktywności eksploracyjnej dzieci z autyzmem, nasilenia objawów autyzmu u wysokofunkcjonujących kobiet i mężczyzn z ASD oraz rozwijania umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się osób z tym zaburzeniem.

Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, założycielka Centrum Adesse w Warszawie. Od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskich wersji narzędzi diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R. Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS-R do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. We współpracy z Fundacją SYNAPSIS kontynuuje badania z użyciem SACS-R w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Psycholog, pracuje w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie rozwoju we wczesnym dzieciństwie. W szczególności interesuje się wpływem jakości interakcji rodzic–dziecko na rozwój poznawczy w pierwszych latach życia. Obecnie realizuje również projekt Dobra–Noc, dotyczący ilości i jakości snu oraz zachowań związanych ze snem niemowląt i małych dzieci w Polsce.

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej, członkini Stowarzyszenia Autism–Europe, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Główne zainteresowania naukowe to funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, psychologiczna sytuacja ich rodzin, a także stres oraz radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Autorka monografii i artykułów w czasopismach naukowych dotyczących powyższej tematyki. Działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii ASD w Polsce. Kierowała projektem adaptacji i walidacji polskiej wersji ADOS-2, współautorka podręcznika do tego testu.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, magister Inżynier Biomedyczny z wykształcenia, pasjonatka innowacyjnych technologii w życiu prywatnym i zawodowym. Specjalistka z zakresu wideo–okulografii, zwolenniczka nieinwazyjnych metod pomiaru ludzkich reakcji oraz wykorzystania ich w praktycznych zastosowaniach. Na co dzień pracuje dla Neuro Device Group pomagając wdrażać rozwiązania eyetrackingowe, pomiary psychofizjologiczne oraz wirtualną rzeczywistość w projekty związane ze specjalistycznymi szkoleniami medycznymi, architekturą, muzealnictwem, badaniami użyteczności oraz innymi. Całym sercem zaangażowana w projekt SENSEAS, który zweryfikuje w jakim stopniu technologia może pomóc doświadczeniu i intuicji.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Babylab UW – laboratorium badania rozwoju mózgu i poznawczego niemowląt. W 2009 r. uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Londyńskiego (Wielka Brytania) w zakresie neurokognitywistyki rozwojowej, a w kolejnych latach badał wczesny wpływ doświadczenia ubóstwa na rozwój neuropoznawczy niemowląt na Uniwersytecie Wschodniego Londynu (Wielka Brytania). Publikuje w obszarze badań czynników ryzyka rozwoju neuropoznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania mózgu (EEG, NIRS). Od 2013 roku w ramach europejskich konsorcjów Eurosibs/EU-AIMS poszukuje wczesnych predyktorów autyzmu u niemowląt z rodzinnym ryzykiem tych zaburzeń.

Psycholog, adiunkt Uniwersytetu SWPS, diagnostka i psycholog w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu, członek Autism-Europe. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskiej wersji ADOS-2, współwprowadzeniu do Polski testu STAT i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Współautorka treningu rozwijającego myślenie narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji na temat skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.

Specjalista psychiatra, trener treningów grupowych, terapeuta rodzinny oraz superwizor psychoterapii rekomendowany przez PTP. Współzałożyciel i prezes Fundacji SYNAPSIS, dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, inicjator i kierownik Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Autor i redaktor publikacji dotyczących problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od ponad 30 lat zarówno jako rodzic osoby z autyzmem, jak i profesjonalista zaangażuje się w działania na rzecz wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom, rozwijając specjalistyczne programy terapii, rehabilitacji i edukacji.

Miejsce

Adres:
ul. I. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa
Budynek główny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 19 marca 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek Organizatora. 

Opisany proces rejestracji oraz zasady uczestnictwa w Konferencji znajdziecie Państwo w Regulaminie, czyli TUTAJ

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 825 87 42

Sprawy związane z konferencją prosimy kierować na adres:

e–mail: konferencjabadabada@synapsis.org.pl